اذان گوی خودکار | اذانگوی خودکار | دستگاه اذان گو | اذان گوی اتوماتیک | قیمت دستگاه اذان گو | قیمت دستگاه اذان گوی خودکار
اذان تل 

 

 

 

 

   

AZT101Gقابلیتهای مدل ماهواره ای

          این مدل علاوه بر امکانات مدل پایه دارای یک گیرنده ماهواره ای ( GPS ) بوده ودارای امکانات زیر نیز میباشد

·         دریافت مختصات جغرافیایی مکان مورد استفاده کاربر

·         دریافت زمان و تاریخ بسیار دقیق

·         عدم نیاز به تنظیم زمان وتاریخ دستگاه

·         آنتن اکتیو ماهواره با رابط سه متری

·         بدلیل استفاده از مدارات حساس و تقویت کننده ماهواره ای ، گیرنده مذکور دارای حداکثر کارایی حتی در محیط های

          سرپوشیده میباشد

·         در این مدل جهت تست گیرنده ماهواره ای و دیدن وضعیت ان یک کلید پیش بینی شده است